Доклад на ОИСР за въздействието глобалната пандемия върху системите за ПОО

Публикуван е доклад на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD), свързан с въздействието върху системите за професионално образование и обучение по време на глобалната пандемия с COVID – 19.
В документа се прави кратък обзор на промените и предизвикателствата през изминалите месеци, които засягат всички заинтересовани страни – обучаеми лица, обучителни институции, преподаватели и отговорни администрации, ангажирани с политиките.
Докладът включва примери за адекватни действия, които могат да подпомогнат по-бързото възстановяване и адаптиране на системите за ПОО към новата действителност, включително:
– Въвеждане и разширяване на използването на дистанционни модели за обучение от доставчиците на обучения;
– Kратки пътеки за издаване на сертификати за професионална квалификация основно на базата на валидиране на знания, умения и компетентности, придобити по неформален път;
– По-голяма гъвкавост и съкращаване на пътеките за придобиване на квалификация за сектори с остър дефицит на кадри, включително и чрез съкращаване на периодите за обучение;
– Нови инвестиции и допълнителна подкрепа за намаляване недостига на необходимите умения и минимизиране на последиците от кризата.
Предложени са конкретни стъпки за оценка на системите за ПОО във всяка страна и начертаване на план за справяне в настоящата ситуация. Тези стъпки биха могли да бъдат свързани със: засилено сътрудничество с работодатели и синдикати; прецизно планиране, съобразно промените на пазара на труда, които може да бъдат ускорени заради кризата; финансова подкрепа за обучение по професии, които ще бъдат критични за икономиката в дългосрочен план; пакети за стимулиране на преквалификацията на работещите в сектори с голям риск от скорошна автоматизация; предлагане на повече оферти за дистанционно обучение чрез нови модели (симулатори, виртуална реалност, изкуствен интелект); подсигуряване, че програмите за ПОО предлагат възможности за развитие на преносими умения, които могат да помогнат на икономиките да се възстановят след кризата като дават възможност на работещите по-лесно да сменят работните места; внимание към уязвимите групи – младежи, безработни лица, мигранти и хората без достъп до интернет; фокусирани усилия за изграждане на висококвалифицирани преподаватели, със сериозни дигитални умения и увереност в използването на уеб решения в обученията.
Пълният текст на публикацията може да откриете тук:
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=132_132718-fdwmrqsgmy&title=VET-in-a-time-of-crisis-Building-foundations-for-resilient-vocational-education-and-training-systems-\