Доклад „Насърчаване на ученето за възрастни на работното място“

Публикувано е резюме на български език на доклада „Насърчаване на ученето за възрастни на работното място“, изготвен от работната група към Европейската комисия по рамката „Образование и обучение 2020“ относно ученето за възрастни (2016-2018 г.).
В рамките на мандата 2016-2018 г. основната дейност на работната група се фокусира върху идентифицирането на политики, които насърчават и подкрепят ученето на възрастни на работното място. В доклада са изведени десет „градивни елемента“, които са в помощ при изграждането на ефективни политики за насърчаване на ученето на възрастните. В пълния доклад са включени интересни примери от различни държавни членки, които вече прилагат един или повече от тези подходи.
Акцент в доклада е поставен както върху възрастните със средно ниво на умения, които се нуждаят от повишаване на уменията си, така и върху възрастните, които намират затруднения с четенето, писането, извършването на прости изчисления и използването на дигитални инструменти.
Резюмето е достъпно на адреса: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8113&furtherPubs=yes
Пълният доклад (на английски език) е достъпен на следния адрес:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8112&furtherPubs=yes