Допълнен и изменен “Ред за разработване и поддържане на Списъка на професиите за професионално образование и обучение”

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 6, ал. 4 от Закона за професионалното образование и обучение, по предложение на председателя на Националната агенция за професионално образование и обучение, одобрено от УС на НАПОО, след съгласуването му с министъра на труда и социалната политика, отрасловите министерства и с представителните организации на работодателите, работниците и служителите на национално равнище, министърът на образованието и науката издаде Заповед за изменение и допълнение на Реда за разработване и поддържане на Списъка на професиите за професионално образование и обучение, разработен на основание чл. 6,ал. 4 от Закона за професионалното образование и обучение.
Предложенията за допълване на списъка с нови професии и/или специалности, както и за заличаване на професии/специалности от действащия списък, следва да бъдат съобразени с изискванията, заложени в актуализирания документ.
За повече информация: https://www.navet.government.bg/bg/spisak-na-profesiite-za-poo/dokumenti-za-razrabotvane-na-sppoo/