Допълнен „Ред за разработване и поддържане на Списъка на професиите за професионално образование и обучение”

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 6, ал. 4 от Закона за професионалното образование и обучение, по предложение на председателя на Националната агенция за професионално образование и обучение, одобрено от Управителния съвет на НАПОО, след съгласуването му с министъра на труда и социалната политика, отрасловите министерства и с представителните организации на работодателите, работниците и служителите на национално равнище, министърът на образованието и науката издаде Заповед РД 09-1038/ 07.05.2021 г. за изменение и допълнение на Реда за разработване и поддържане на Списъка на професиите за професионално образование и обучение, разработен на основание чл. 6, ал. 4 от Закона за професионалното образование и обучение.

Измененията касаят професионално направление „Военно дело и отбрана“ и начина за извършване на промени в него.

Предложенията за допълване на СППОО с нови професии и/или специалности, както и за заличаване на професии/специалности от действащия списък, които се внасят в НАПОО, следва да бъдат съобразени с изискванията, заложени в актуализирания документ.

Заповед на министъра на образованието и науката

Допълнен „Ред за разработване и поддържане на Списъка на професиите за професионално образование и обучение“