Допълване на Списъка на професиите за професионално образование и обучение

Със заповед на Министъра на образованието и науката № РД-09-2973/28.11.2019 г. Списъкът на професиите се допълва както следва:
1. Към професионално направление 524 „Химични технологии и продукти“ се добавя нова професия с код 524030 „Консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти и битова химия“ със специалност код 5240301 „Осигуряване на продуктова информация“- трета степен на професионална квалификация.
2. Към професия с код 523030 „Техник на електронна техника“ се добавя нова специалност с код 5230304 „Охранителна техника и системи за сигурност“- трета степен на професионална квалификация.
3. Към професия с код 523040 „Монтьор на електронна техника“ се добавя нова специалност с код 5230404 „Охранителна техника и системи за сигурност“ – втора степен на професионална квалификация.
Екипът на НАПОО съвместно с широк кръг експерти от съответната професионална област стартира разработването/актуализирането на Държавните образователни стандарти (ДОС) за придобиване на квалификация по изброените професии.
След разработването им, проектите на ДОС ще бъдат публикувани на интернет –страницата на НАПОО в меню „Проекти на ДОС“ и заинтересованите страни могат да изразят своето становище по тях.