ЕК представи Европейската програма за умения

На 01.07.2020 г. Европейската комисия представи Европейската програма за умения за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост. В нея се определят амбициозни количествени цели за повишаване на квалификацията (усъвършенстване на съществуващите умения) и за преквалифициране (преминаване на обучение за придобиване на нови умения), които да бъдат постигнати през следващите 5 години.

Предвидените в програмата 12 действия са насочени към придобиването на умения за работни места чрез работа в сътрудничество с държавите членки, предприятията и социалните партньори. Целта е да действат заедно за осъществяване на промяна чрез предоставяне на възможност на хората да се учат през целия живот и чрез използване на бюджета на ЕС като катализатор за мобилизиране на публични и частни инвестиции в уменията на хората.

По-подробна информация за Програмата  за умения, както и за всички други  документи, публикувани на сайта на ЕК, включително и Предложението за Препоръка на Съвета относно професионалното образование и обучение,  може да откриете на следния линк: https://www.bia-bg.com/news/view/27280/