Експерти от НАПОО взеха участие в работна среща с министър Танев по ЗИД на ЗПОО

Министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев даде старт в гр. Панагюрище поредица от срещи за обсъждане на необходими нормативни промени в системата на професионалното образование и обучение.

В експозето си министърът подчерта необходимостта от създаване на условия за повишаване на гъвкавостта на системата чрез осигуряване на възможности за преходи на обучаемите по хоризонтала и вертикала, за непрекъснато надграждане на степените на квалификация, за преходи между различните образователни нива, включително от средното към висшето образование. Той изрази задоволство от влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование  и аргументира връзката на тази нова нормативна уредба с конкретни неотложни промени в сега действащия Закон за професионалното образование и обучение.

При проведената дискусия представители на бизнеса подчертаха необходимостта от законодателни промени, които ще осигурят прилагане на практика на публично-частното партньорство, ще осигурят повече възможности за заетост, по-голяма удовлетвореност от работата на обучаемите; по-висока производителност в предприятията, по-ниски социални разходи за държавата и общините. Споделено бе мнението, че предлаганите промени в първия предварителен вариант на законопроекта са добро начало, което ще постави началото за изграждане на гъвкава, адаптивна на условията, полезна за цялото ни общество система на професионалното образование и обучение.

За подробности посетете интернет страницата на МОН.