Europass

Europass

Какво е Europass?

  • Пет документа, които помагат Вашите умения и квалификации да бъдат ясно и лесно разбираеми в Европа.

Два от документите са достъпни за попълване от европейските граждани:

  • Европас профилът помага да представите ефективно и разбираемо Вашите умения и квалификации; Можете да създадете Вашето CV онлайн, като използвате онлайн ръководството или изтеглите образеца за попълване, примерите и инструкциите. В профила има раздел “Езикови умения”, къдетоожете да правите самооценка на езиковите си познания въз основа на Общата европейска референтна рамка за езиците и да споделяте резултатите с работодатели или образователни институции, когато е необходимо.

Три от документите се издават от организации в сферата на образованието и обучението:

  • Europass мобилност описва знанията и уменията, придобити в друга европейска страна.
  • Приложение към сертификат описва знанията и уменията, придобити от притежателите на сертификати за професионално образование и обучение. Този документ допълва информацията, съдържаща се в официалния сертификат, с което я прави по-лесно разбираема, особено в чужбина.
  • Приложение към диплома описва знанията и уменията, придобити от лицата, завършили висше образование. Този документ допълва информацията, съдържаща се в официалния документ за образователна степен, с което я прави по-лесно разбираема, особено в чужбина.

Представител на инициативата в България е Центърa за развитие на човешките ресурси.

  • Центровете за професионално обучение (ЦПО), лицензирани от НАПОО, имат право да издават Europass приложение към свидетелството за професионална квалификация и удостоверението за професионално обучение. За целта е необходимо да изпратят писмо по електронната поща до Центъра за развитие на човешките ресурси, който е Национален Европас център в България на следните адреси: europass@hrdc.bg и hrdc@hrdc.bg. В писмото е необходимо да се посочи на какъв език се възнамерява да бъде издадено Europass приложението към сертификат, за да бъде изпратена съответната бланка. Разпространението на Europass документите е безплатно.

Решения на Европейския регламент относно обща рамка за предоставяне на по-добри услуги в областта на уменията и квалификациите