Европейска седмица на професионалните умения: работни места за бъдещето чрез ПОО

Днес екологичният и цифровият преход променят начина ни на живот, работа и взаимодействия, а епидемията от COVID-19 рязко ускори повечето от тези промени.

Силното въздействие на пандемията върху пазара на труда за милиони хора в Европа ясно показа, че: трябва да превърнем екологичния и цифровия преход във възможности за всеки, за да гарантираме възстановяване от кризата.

Това може да се постигне само ако хората в Европа разполагат с уменията, за да се възползват от преходите, което предполага безпрецедентни усилия за повишаване на квалификацията и преквалификация на работната сила. Правото на учене през целия живот е залегнало в Европейския стълб на социалните права. То дава възможност на възрастните да придобиват нови умения и да развиват кариерата си през целия си живот, което е в основата на усилията на Европа за възстановяване.

Професионалното образование и обучение (ПОО) може да изиграе решаваща роля. ПОО помогна на милиони хора по света да „получават трудово възнаграждение, докато учат“. Но ПОО е много повече от това. То дава на младите учащи се началните умения, от които се нуждаят за пълноценна кариера, и предоставя на възрастните средства да продължат да се учат и обучават през целия си професионален живот.

Професионалното образование и обучение ще бъде основен инструмент за подпомагане на младите хора и възрастните да придобият търсените на пазара на труда умения, както и да си намерят качествени работни места, особено след кризата с коронавируса. Време е да бъде възприет нов подход към ПОО, чрез който то да стане по-модерно, привлекателно, гъвкаво и пригодено за цифровата ера и екологичния преход.

В Европейската програма за умения от юли 2020 г. се предлагат възлови действия в подкрепа на повишаването на квалификацията — подобряване на съществуващите умения — и преквалификация или обучение за придобиване на нови умения, като по този начин се дава възможност за учене през целия живот.

В амбициозната програма за пръв път се съдържа всеобхватна политическа рамка за ПОО на равнище ЕС. Въпреки разнообразието на системите за ПОО в държавите членки, нашите принципи и цели са еднакви. ПОО следва:

  • да задоволява потребностите от умения както на младите, така и на възрастните,
  • да реагира на нуждите на пазара на труда и да гарантира активно участие в обществото,
  • да бъде интегрирано в икономическите, промишлените и иновационните стратегии.
  • В същото време програмите за ПОО следва да включват социална и екологична устойчивост.

Сега е времето да се действа. Преходът към цифровизация, устойчивост и по-екологосъобразно бъдеще ще окаже въздействие върху нашите работни места.

Европейската седмица на професионалните умения за 2020 г., която ще се състои от 9 до 13 ноември, е посветена на тези предизвикателства и на това как можем да ги превърнем във възможности. Темата на тазгодишното издание е „ПОО за екологичен и цифров преход“. Организирана в тясно сътрудничество с германското председателство на Съвета на Европейския съюз, седмицата ще бъде изцяло цифрова и благодарение на това широко достъпна. Каня всеки да участва.

Никола ШМИТ, комисар по въпросите на работните места и социалните права