Европейска система за кредити в професионалното образование и обучение

Препоръка на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година за създаване на Европейска система за кредити в професионалното образование и обучение
Препоръка на Съвета на Европейския съюз от 20 декември 2012 година относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене

ECVET въпроси и отговори (английски език)

европейска кредитна системаЕвропейската кредитна система за професионално образование и обучение, често наричана ECVET, е техническа рамка за трансфер, признаване и (където е възможно) натрупване на резултатите от учене на обучаемите с цел придобиване на квалификация. В съответствие с препоръката на европейско ниво, ECVET инструментите и методологията включват описание на квалификациите по отношение на единици резултати от учене, процесо на трансфер и натрупване на точки и редица допълнителни документи като например договори за обучение, поименни справки и ръководства за потребителя. ECVET е предназначена да улесни признаването на резултатите от обучението в съответствие с националното законодателство, в рамките на мобилността, с цел придобиване на квалификация.

 

ECVET има за цел да подпомогне мобилността на европейските граждани, да улесни ученето през целия живот (формално, самостоятелно и неформално учене) и да осигури по-голяма прозрачност по отношение на образователния опит на лицата, да направи по-привлекателна мобилността между различни държави и различни учебни среди.
На системно ниво, ECVET се стреми към по-добра съвместимост между различните съществуващи системи за професионално образование и обучение (ПОО) в Европа, както и техните квалификации.
От гледна точка на географската мобилност, ECVET цели улесняването на валидирането, признаването и натрупването на знания и умения, придобити по време на престой в друга страна, с оглед да се гарантира, че този опит допринася за постигане на професионална квалификация.
ECVET носи редица ползи за всички, които участват в географска мобилност и обучение през целия живот.
Целта на Европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) е:

  • да улеснява хората при признаването на свързани с работата им умения и знания, придобити в различни системи и държави, така че те да се добавят към професионалните им квалификации;
  • да направи по-привлекателна мобилността между различни държави и учебни среди;
  • да се подобри съвместимостта между различните съществуващи системи за професионално образование и обучение (ПОО) в Европа и предлаганите от тях квалификации;
  • да се повиши пригодността за заетост на завършилите професионално образование и обучение и увереността на работодателите, че всяка квалификация в рамките на ПОО изисква специфични умения и знания.

CEDEFOP -National qualifications framework developments in Europe -Anniversary Edition