Европейската референтна рамка за осигуряване на качество в ПОО (EQAVET)

Препоръка на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година за създаване на Европейска референтна рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение

мрежа EQAVETЕвропейската референтна рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение (EQAVET) е създадена да осигурява по-добро професионално образование и обучение като предоставя на съответните органи общи инструменти за управление на качеството.
Референтната рамка е част от поредица европейски инициативи, чиято цел е да се признаят квалификациите и компетенциите, придобити от учащите в различни държави или учебни среди, като по този начин се насърчава модернизацията, взаимното доверие и мобилността в професионалното образование и обучение. Приемането и прилагането на тази рамка в участващите страни е на доброволен принцип.

EQAVET e практическа общност, която обединява държавите членки, социалните партньори и Европейската комисия с цел да насърчава европейското сътрудничество в развитието и подобрението на осигуряването на качество в ПОО чрез Европейската референтна рамка.

 

EQAVET индикатори:

1. Уместност на системите за осигуряване на качество за доставчиците на ПОО
2. Инвестиции в обучението на учители и обучители
3. Дял на участващите в програми за ПОО
4. Дял на завършващите програми за ПОО
5. Заетост на завършилите програми за ПОО
6. Използване на придобитите умения на работното място
7. Дял на безработните
8. Преобладяващ дял на уязвимите групи
9. Механизми за определяне на потребностите от обучение на пазара на труда
10. Схеми, използвани за насърчаване на по-добър достъп до ПОО

 

Европейската референтна рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение (EQAVET) е референтен инструмент, предназначен да помага на страните от ЕС да насърчават и контролират постоянното подобряване на системите си за професионално образование и обучение (ПОО) въз основа на общоприети референтни показатели. Рамката не само следва да допринася за подобряване на качеството на ПОО, но също така — чрез изграждане на взаимно доверие между системите за ПОО — да улесни приемането и признаването от дадена държава на уменията и компетенциите, придобити от обучаващите се в други държави и при различни условия.

 

Страните от ЕС използват рамката за подобряване на своите системи за осигуряване на качество, като включват всички заинтересовани страни. Това означава:

  • определяне на национални референтни точки за осигуряване на качество;
  • активно участие в подходящи мрежи на европейско равнище;
  • разработване на национален подход, насочен към подобряване на системите за осигуряване на качество и оптимално използване на рамката.
  • EQAVET е доброволна система, която се използва от публични и други органи, участващи в процеса на осигуряване на качеството.

Национална координационна точка (НКТ) за България по EQAVET е Министерство на образованието и науката (МОН) – http://mon.bg