„Готови за бъдещето системи за обучение на възрастни“ – доклад на ОИСР

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, публикува на 13 февруари 2019 г., доклад „Готови за бъдещето системи за обучение на възрастни“. Базирайки се на проучвания в страните-членки на ОИСР, са изведени основни изводи и предизвикателства за бъдещото развитие в областта на обучението на възрастни.
За да проучи тази тема, ОИСР е предприела амбициозна програма за работа по функционирането, ефективността и устойчивостта на системите за обучение на възрастни в различните страни. Това включва създаването на “контролно табло” с приоритетите за обучение на възрастни, с цел сравняване на готовността на системата за обучение на възрастни от всяка страна да се справи с предизвикателствата на бъдещите умения.
Разграничават се седем направления за готовността на системата за обучение на възрастни, а именно:
1) неотложност на инвестициите в обучението на възрастни;
2) увеличаване на обхвата;
3) приобщаване;
4) гъвкавост и консултиране;
5) привеждане в съответствие с нуждите от умения на пазара на труда;
6) обучение, което има желаното въздействие;
7) финансиране на обучението за възрастни.
Данните за анализа са получени от различни количествени и качествени източници, включително Проучване на ОИСР за уменията на възрастните (PIAAC), Европейско проучване за продължаващо професионално обучение и Европейско проучване на обучението за възрастни. Качествената информация, включително за последните политически инициативи, се основава на отговорите на въпросника от 35 страни от ОИСР и четири страни, които не са членки, предоставени от съответните министерства и социални партньори, както и от по-широка специализирана литература.
В първата част са изведени основните фактори, оказващи влияние върху обучението на възрастни – това са технологичните промени, застаряването на населението в глобален мащаб и глобализацията.
В резултат на това се променя търсенето на умения и се появява нуждата от повишаване на уменията или преквалифициране. Необходимо е да се разбере до каква степен уменията се нуждаят от промяна и тогава, що се отнася до политиките, кой ще бъде най-засегнат и как биха могли да помогнат политиките за обучение на възрастни.
Цената на липсата на действие е висока както за отделните индивиди, така и за работодателите и за икономиката като цяло – по-ниски заплати, риск от загуба на работни места и остаряване на уменията. Вакантните места остават незапълнени твърде дълго време, наблюдава се отлагане на внедряването на нови технологии, по-високи разходи за преквалификация, по-ниска конкурентоспособност и по-ниска производителност.
Резултатите сочат, че преквалификацията е сериозно предизвикателство, особено за нискоквалифицираните лица.
Въпреки че тенденциите по отношение на увеличаването на обхвата са положителни в много страни, това трябва да остане основен приоритет. Друго наблюдение е, че обучението на възрастни не винаги е насочено към нуждите на пазара на труда. Освен това бариерите за участие в обучение не са само финансови, посочени са още и недостиг на време – свързан с работата или със семейството, неудобно време или място на провеждане на обучението, липса на подкрепа от страна на работодателя (за работещите), възникнали неочаквани събития и като цяло, липса на предпоставки и условия за обучение.
Някои от ключовите изводи от анализа са следните:
• Много страни са изправени пред сериозни предизвикателства, свързани с уменията и имат системи за обучение на възрастни, които не са достатъчно подготвени да се справят с тях. Структурните промени в икономиката, глобализацията и застаряването на населението увеличават необходимостта от навременни инвестиции в обучението за възрастни. Докато някои страни с по-сериозни предизвикателства, свързани с уменията, например Италия, Португалия, Словения и Испания, имат сравнително добре подготвени системи за обучение на възрастни, други страни изостават, напр. Гърция.
• Не съществува съвършена система за обучение на възрастни и всички държави са изправени пред предизвикателства. Според “контролното табло”, нито една страна не е сред най-добрите изпълнители във всички направления на готовността за бъдещето. Дания и Норвегия се представят добре в повечето направления, но все още всяка от тях е изправена пред специфични предизвикателства при обучението на възрастни. В Норвегия въздействието от обучението е сравнително ниско и страната e на средното равнище по отношение на финансирането. Дания изостава от най-добре представящите се страни, когато става въпрос за покритие и въздействие на системата за обучение на възрастни.
• Дори когато страните се представят сравнително добре в една област, има място за подобрение. Например, трите страни с най-добро представяне по отношение на приобщаването все още имат разлика в показателите между групите в неравностойно положение и останалите лица.
• Финансовите ограничения са само една от многото пречки пред обучението на възрастни. Данните от “контролното табло” показват, че дори когато страните имат висока оценка по отношение на финансовото направление, това не означава автоматично добри резултати и в другите направление. Изключение прави Дания, която има добре организирано финансиране на системата за обучение на възрастни, която е много приобщаваща, гъвкава и съобразена с нуждите на пазара на труда. За разлика от това, Япония и Корея се представят много добре по отношение на финансирането, но не успяват да постигнат високи резултати в повечето други направления.
Изведени са примерни идеи, чрез които политиките да покрият основните приоритети:
– По отношение на даването на възможност на възрастните да направят добър избор за обучение:
o Съветване, консултиране;
o Кампании за повишаване на осведомеността.
– По отношение на бариерите за участие в обучение:
o Отпуск за обучение;
o Финансови стимули;
o Гъвкавост (дистанционно обучение, модулни програми).
– По отношение на насърчаването на ангажираността на работодателите:
o Изграждане на капацитет, повишаване на осведомеността;
o Финансови стимули.
– По отношение на координацията между заинтересованите страни:
o Укрепване на хоризонталната координация между различните административни звена чрез междусекторни органи;
o Повишаване на сътрудничеството между администрацията, социалните партньори и другите заинтересовани страни чрез тристранни споразумения, създаване на консултативни органи на социалните партньори и формални процедури за консултации със заинтересованите страни в правните рамки
o Подобряване на съгласуваността на политиките чрез стратегии за обучение на възрастни.
Докладът е от серията “Getting Skills Right” – тематични доклади по конкретни политики и въпроси, свързани с уменията на пазара на труда. Очаквани бъдещи публикации от серията:
• „Привличане на нискоквалифицирани възрастни в обучение“ (Getting skills right: Engaging low-skilled adults in learning)
• „Подпомагане на обучението на възрастни чрез социално партньорство“ (Getting skills right: Making adult learning work in social partnership)
Линк към публикацията: http://www.oecd.org/employment/getting-skills-right-future-ready-adult-learning-systems-9789264311756-en.htm


● Публикувано на 22.05.2019 ● Последна редакция 22.05.2019●