Информационна среща на НАПОО с ЦПО в гр. Карлово

Уважаеми ръководители на ЦПО,

НАПОО организира информационни дни в страната, свързани с измененията в нормативните документи, с които центровете работят и трябва да имат предвид в работата си.

На 19.04.2016 г. (вторник) от 11:00 ч. ще се проведе информационна среща на адрес гр. Карлово, ул. „Ген. Карцов“ № 47, ет. 1, в Центъра за професионално обучение към СНЦ „Бизнес център – бизнес инкубатор“.

Проблематиката, която ще бъде обсъждана е свързана с:

1. Прилагането на разпоредбите на Наредба № 4 за документите за системата на народната просвета и Наредба № 3 за системата за оценяване и най-често допусканите грешки в прилагането им, констатирани при проверките, които експертите на НАПОО извършват в страната.

2. Работата на центровете в Информационната система на НАПОО и настъпилите промени, свързани с обвързването й с информационната система на Агенция по заетостта.
Ще имате възможност да зададете своите въпроси и да обмените добри практики с колегите си.