Информация за Наредба № 8 на МОН

На вниманието на ръководителите на ЦПО !

От 23.08.2016 г. е в сила Наредба № 8 от 11.08. 2016 г. за информацията и документите за системата за предучилищното и училищното образование, издадена от Министъра на образованието и науката. С тази наредба се приема държавният образователен стандарт за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, който урежда: видовете документи в системата на предучилищното и училищното образование, изискванията към формата и съдържанието на всеки от документите, както и условията и реда за приемане, отчитане и унищожаване на документи с фабрична номерация.

Съгласно чл. 2, ал.2 от Наредбата държавният образователен стандарт се прилага и от институциите за професионално обучение (ЦПО) по отношение на документите за завършване, удостоверяване и признаване на професионално обучение на лица, навършили 16 години. В § 1 от Допълнителните разпоредби е уточнено, че институции за професионално обучение са и центровете за професионално обучение.

Съгласно чл. 21 от Наредбата, информацията, необходима за издаване на документи за завършване, удостоверяване и признаване на професионално обучение на лицата, навършили 16 години, в институциите за професионално обучение се използва и съхранява по ред, определен с наредбата по чл. 17в, ал. 2 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО), която съгласно §75 от Преходни и заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на ЗПОО, трябва да бъде издадена в срок до 01 февруари 2017 г.

Необходимо е да обърнете особено внимание на глава трета, Раздел V от Наредбата – „Общи изисквания към попълването, воденето и издаването на документите“ и глава четвърта – „Условия и ред за приемане, отчитане и унищожаване на документи с фабрична номерация“.

Важно е да знаете, че Наредбата е влязла в сила от деня на обнародването си – 23.08.2016 г. и отменя действащата досега Наредба № 4 от 2003 за документите за системата на народната просвета.

Към Наредбата:

https://www.navet.government.bg/bg/media/nrdb_8_23.082016_dokumenti.pdf


● Публикувано на 05.10.2016 ● Последна редакция 05.10.2016●