Информация за системите на професионално образование и обучение в Европа

Кратка информация за състоянието на системата на ПОО във всякка от държавите в ЕС, Исландия и Норвегия може да бъде намерена в публикациите Spotlight on VET -2018, публикувани на страницата на CEDEFOP в Интернет и разработени като част от дейността на мрежата РеферНет, в която НАПОО е партньор.
Системите са разнообразни, но са представени по сходен начин (като структура, терминология и диаграми) и публикациите дават възможност за разбирането и сравнението им. Мястото на професионалното образование и обучение в цялостните системи на образование и обучение, основните пътища за достъп на кандидатите за обучение, видовете и нивата на квалификации, видовете програми за обучение, обучението на работното място са част от включените в брошурите теми.
Публикациите за всяка от страните могат да бъдат намерени на страницата на CEDEFOP http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4168