Иновации и цифровизация: Доклад на работната група към Европейската комисия „Образование и обучение 2018-2020“

Иновациите и цифровизацията в обучението играят ключова роля в екологичния и цифровия преход, както и за възстановяването и устойчивостта на Европа след пандемията от COVID-19.
В окончателния доклад на работната група за ПОО към ЕК е представена единна визия с две гледни точки и осем извода как може да бъде изграден капацитетът на системите за ПОО за прилагане на нови подходи към иновациите и цифровизацията.
Единната визия е в посока от пасивни към проактивни системи за ПОО. Живеем в епоха на сложни и разнородни предизвикателства. За да се справим с тях, е необходимо в системите за ПОО да се избират проактивни и интелигентни политики от гледна точка на приоритетите, реформите и инвестициите, така че по-добре да се предвиждат и интегрират иновациите и цифровизацията.
Бъдещето на ПОО по отношение на иновациите и цифровизацията следва да бъде разглеждано от две различни, но взаимосвързани и допълващи се гледни точки:
• Въздействието на иновациите и цифровизацията върху ПОО: Системите за ПОО следва по-добре да предвиждат нарастващия темп на иновациите и цифровизацията с нови инструменти и методики на преподаване.
• Изграждане на капацитета на ПОО в подкрепа на иновациите и цифровизацията: системите за ПОО се нуждаят от по-голям капацитет, за да подпомагат иновациите и цифровизацията чрез стратегии за интелигентна специализация и изследвания.
Осемте опорни точки, около които е разработен доклада са свързани с:
• Възприемане на ползите от иновациите и цифровизацията и иницииране на по-модерни подходи;
• Насърчаване на иновациите в преподаването и обучението чрез учители и преподаватели с новаторско мислене;
• Интелигентно интегриране на цифровизацията в дуалната система на обучение;
• Осигуряване на възможност за ефективни схеми за управление;
• Осигуряване на стратегическо и гъвкаво финансиране;
• Насърчаване на многообразието и приобщаването на учащите чрез иновации и цифровизация;
• Прилагане на нови подходи за високи постижения в областта на ПОО;
• Развиване на умения за овладяване на иновациите, цифровия и екологичния преход в един глобален свят.
В доклада са описани конкретни примери за добри практики в областта на цифровизацията, иновациите и насърчаването на социални и екологични идеи.
Целият текст на доклада може да откриете тук.