За лицензирани ЦПО

На вниманието на лицензираните центрове за професионално обучение! Уважаеми колеги, за Ваше удобство публикуваме Списъка на регионалните дистрибутори на задължителната документация с телефони и адреси за контакт.  

АНАЛИЗ НА НАПОО НА ИЗВЪРШЕНИЯ ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТТА НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ В ПЕРИОДА М. ЯНУАРИ, 2021 Г.-М. ЮНИ, 2021 Г.АНАЛИЗ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА НАПОО ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ЦПО И ЦИПО за периода

ЦПО имат право да издават следните документи:1. Удостоверение за професионално обучение – издава се за придобиване на квалификация по част от професия2. Свидетелство за професионална квалификация – удостоверява придобита степен на професионална квалификация след обучение по дадена професия от Списъка на професиите за професионално образование и обучение и успешно издържан държавен изпит – част по теория на професията и част по практика на професията

Видеоинструкции за работа с новата ИС на НАПОO
Списък на регионалните дистрибутори на задължителната документация
Списък на държавни и общински ЦПО, които имат право на печат с държавен герб
ЗА САМООЦЕНКА НА ЦПО:
Указания за разработване на вътрешна система за осигуряване на качеството на професионалното обучение в центрове за професионално обучениеИндикатори за предоставяне на годишна информация за качеството на професионалното обучение в центровете за професионално обучение Годишен доклад за резултатите от проведеното самооценяване на качеството от център за професионално обучение
АКЦЕНТИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ:
Актуализиране на учебен план и учебна програмаНеобходими документи и доказателства при провеждане на професионално обучение в ЦПОНационални изпитни програми за провеждане на държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация (на сайта на МОН) Национални изпитни програми за провеждане на държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация (на сайта на ММС)Информация за попълване на свидетелства за професионална квалификацияИнструкция за подаване на заявка за задължителни документи по Наредба 8 за информацията и документите в помощ на новолицензираните центрове за професионално обучение Инструкция за унищожаване на документи с фабрична

Съгласно Наредба № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности на министъра на образованието и науката Центровете за професионално обучение от 1 януари 2015 г. могат да извършват дейности по
Удостоверение за професионално обучение

1. EUROPASS Приложения2. Свидетелство за професионална квалификация (образец) 3. Удостоверение за професионално обучение (образец) 4. Свидетелство за валидиране на професионална квалификация (образец) 5. Удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия (образец)

Административна процедура за прекратяване на правата по лицензия чрез отнемане(приета с решение № 12/ 12.12.2007 г. на УС на НАПОО, актуализирана с решение – протокол № 01/ 23.02.2022 г. на УС на НАПОО)  Основания за прекратяване на правата по издадена лицензия чрез отнемане Основанията за прекратяване на правата по издадена лицензия чрез  отнемане са изчерпателно изброени в

На основание чл. 22, ал. 8 от Закона за професионалното образование и обучение лицензираните ЦПО всяка година до 31 януари следва да представят чрез информационната система на НАПОО годишна информация за дейността си за предходната година.2015
Годишен анализ за дейността на ЦПО/ЦИПО за 2015

Нормативна уредба: Чл. 3 от Тарифа за таксите за лицензиране на центрове за професионално обучение и на центрове за информация и професионално ориентиране, които се събират от Националната агенция за професионално образование и обучение.  Процедура по предоставяне :• Искането се отнася само за

Заявление за изменение на наименованието на центъра по 49б, ал.10, т.1 от Закона за професионално образование и обучение в лицензиите за професионално обучение или за информиране и професионално ориентиране, съгласно чл. 22, ал. 7 от Закона за професионалното образование и обучение

Уважаеми кандидати за изменение на лицензията на Вашия център с добавяне на нови професии и специалности, За да подготвите документация за изменение на лицензията с добавяне на нови професии и специалности трябва да следвате следните Изисквания за изменение на издадена лицензия

I. Материали за удостоверяване и оценяване на входящото образователно и квалификационно равнище• заявление за участие в квалификационен курс
• входящи тестове
• приравнителни изпити
• досегашни дипломи и документи, удостоверяващи завършване на образование и професионална квалификация