За лицензирани ЦПО

Анализ на контролната дейност на НАПОО върху дейността на лицензираните ЦПО

АНАЛИЗ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА НАПОО ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ за периода м. януари – ноември  2017 г.Пълен текст »


Публикувано на: 12.12.2017

Методически материали за ЦПО

Указания за разработване на вътрешна система за осигуряване на качеството на професионалното обучение в центрове за професионално обучение 
Индикатори за предоставяне на годишна информация за качеството на професионалното обучение в центровете за професионално обучение
Годишен доклад за резултатите от проведеното самооценяване на качеството от център за професионално обучение

ЗПОО Пълен текст »


Публикувано на: 27.10.2015

Инструкции за валидиране

Съгласно Наредба № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности на министъра на образованието и науката Центровете за професионално обучение от 1 януари 2015… Пълен текст »


Публикувано на: 08.10.2015

Изменение на лицензията с допълване на нови професии и специалности

Уважаеми кандидати за изменение на лицензията на Вашия център с добавяне на нови професии и специалности,
За да подготвите документация за лицензиране на център за професионално обучение:
• Попълнете заявление и формуляр по… Пълен текст »


Публикувано на: 29.03.2015

Издаване дубликат на лицензия на ЦПО

Нормативна уредба: Чл. 3 от Тарифа за таксите за лицензиране на центрове за професионално обучение и на центрове за информация и професионално ориентиране, които се събират от Националната агенция за професионално образование и… Пълен текст »


Публикувано на: 30.03.2015

Процедура за вписване на промени в обстоятелствата по чл. 49а, ал. 4, т. 1 и т. 2 от ЗПОО

1. Заявление за вписване на промени в обстоятелствата по чл. 49а, ал.4, т.1 и т.2 от ЗПОО в издадените лицензии за професионално обучение или за информиране и професионално Пълен текст »


Публикувано на: 30.03.2015

Годишна информация за дейността на ЦПО

На основание чл. 22, ал. 8 от Закона за професионалното образование и обучение лицензираните ЦПО всяка година до 31 януари следва да представят чрез информационната система на НАПОО годишна информация за дейността си за предходната… Пълен текст »


Публикувано на: 30.03.2015

Какво трябва да знаем за документите, които ЦПО издават

ЦПО имат право да издават следните документи:
1. Удостоверение за професионално обучение – издава се за придобиване на квалификация по част от професия
Пълен текст »


Публикувано на: 17.01.2017

Изпити за придобиване на професионална квалификация

Указание за организиране и провеждане на изпити за придобиване на професионална квалификация при завършване на професионално обучение в център за професионално обучениеПълен текст »


Публикувано на: 27.03.2015

Издавани от ЦПО документи за професионална квалификация

Удостоверение за професионално обучение

1. EUROPASS Приложения
2. Свидетелство за професионална квалификация (образец)
3. Удостоверение за професионално обучение (образец)
4. Свидетелство за валидиране на професионална квалификация (образец)… Пълен текст »


Публикувано на: 17.04.2015

Необходими документи (доказателства) за проведено професионално обучение

I. Материали за удостоверяване и оценяване на входящото образователно и квалификационно равнище
• заявление за участие в квалификационен курс
• входящи тестове
• приравнителни изпити
• досегашни дипломи и… Пълен текст »


Публикувано на: 27.03.2015