Изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение

В Държавен вестник, бр.92 от 6 ноември 2018г. са публикувани изменения и допълнения на Закона за професионално образование и обучение. Промените са свързани основно с:
1. По-детайлно регламентиране на обучението чрез работа (дуалната система на обучение) като са посочени изискванията и възможностите за поддържане на квалификация  на наставника и на учителя-методик, изискванията към работодателите, които предоставят места за обучение, регламентирано е създаването на информационна база данни на работодателите и др.
2. Прецизиране дейността на НАПОО по осъществяване на контрол и оценка на качеството на дейността на лицензираните институции и в тази връзка определяне на минимална численост на НАПОО, а именно 30 служители.
3. Променено е изискването за кворум за провеждане на заседанията на УС на НАПОО на ½ от членовете му.
4. Облекчаване на кандидатите за лицензиране и на лицензираните институции:
• Променя се съдържанието на удостоверителния документ за лицензиране – няма да се вписва адреса на юридическото лице или едноличния търговец – по този начин при промяна на адреса, няма да се налага издаване на лицензия с новия адрес;
• Отменя се изискването за представяне копие на БУЛСТАТ/ЕИК от кандидатите за лицензиране;
• Регламентира се кога се прави проверка на място като част от процедурата по лицензиране и се допълва текст, че проверка не е необходимо да се прави и подкрепящи документи няма да се изискват, ако базата е вписана в публичен регистър на обектите с обществено предназначение;
• Регламентира се процедурата за добавяне на нови професии и специалности към лицензията;
• Въвежда се възможност за прекратяване правата по лицензията по искане на притежателя й и др.
5. Въвеждане на възможност за ЦПО, който е лицензиран по професия,  изменена/заличена при промени в СППОО,  да подаде заявление за включване на друга професия от същото професионално направление на мястото на изменената или на заличената професия.
6. Осигуряване на по-добра прозрачност на процедурата по лицензиране, като се разграничават отделните етапи, а именно:
• Проверка на редовността на подадените заявления и документи;
• Оценка за възможността на заявителя да извършва обучение за всяка от професиите, посочени в заявлението.
7. Регламентиране поддържането на Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда и ролята на институциите в разработването и актуализирането му.
8. Въведени са важни промените, свързани с дейността на лицензираните ЦПО:
• Определя се срок за актуализиране на учебните планове и учебните програми – на всеки 5 г. (чл. 13д, ал5)
• Определя се срок, в рамките на който ЦПО трябва да качат в ИС на НАПОО информация за провежданото професионално обучение, а именно до 10 дни от момента на нейното възникване.
9.  По-ясно регламентиране на лицензионните такси , които НАПОО събира, а именно за:
• Проверка на редовността на подадените заявления за лицензиране и на документите към тях;
• Оценка за възможността на заявителя да извършва обучение за всяка от професиите в заявлението;
• Издаване на лицензия за професионално обучение и вписване в публичния регистър;
• Издаване на дубликат на лицензията.
10. Въвежда се изискването за заличаване на дадена професия от лицензията, ако  ЦПО не е извършвал обучение по нея повече от 5 последователни години.
Измененията влизат  в срок 3 дни след обнародването на нормативния акт съгласно чл.5, ал.5 от Конституцията на Република България.