Изменения и допълнения в Списъка на професиите за професионално образование и обучение /СППОО/

Със заповед на министъра на образованието и науката № РД-09-843/07.04.2021 г. Списъкът на професиите за професионално образование и обучение се изменя и допълва както следва:
I. В професионално направление 481 „Компютърни науки“ се включват две нови професии:
1. Професия, код 481040, „Програмист на изкуствен интелект“ със специалност, код 4810401, „Програмиране на изкуствен интелект“ – трета степен на професионална квалификация;
2. Професия, код 481050, „Програмист на роботи“ със специалност, код 4810501, „Програмиране на роботи“ – трета степен на професионална квалификация.
II. Към професия, код 621130, „Кинолог“ се включва специалност, код 6211303, „Фризьор на кучета“ – втора степен на професионална квалификация.
III. В професионално направление 863 „Военно дело и отбрана“ се заличава професия, код 863060, „Военен оркестрант“ и специалностите към нея.
Екипът на НАПОО, съвместно с широк кръг експерти от съответните професионални области, стартира разработването на Държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по новите професии и специалности.