Изменения в Списъка на професиите за професионално образование и обучение

Със заповед на министъра на образованието и науката № РД-09-4493/18.11.2021 г. Списъкът на професиите за професионално образование и обучение в частта професионално направление код 840 „Транспортни услуги“, професия код „Водач на МПС за обществен превоз“, се изменя както следва:

  1. Специалност код 8400901 „Вътрешни и международни превози на пътници“ от първа степен на професионална квалификация става втора степен на професионална квалификация
  2. Специалност код 8400902 „Вътрешни и международни превози на товари“ от първа степен на професионална квалификация става втора степен на професионална квалификация

Екипът на НАПОО съвместно с експерти от съответната професионална област стартира разработването на Държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професия „Водач на МПС за обществен превоз“.