Изменения в Списъка на професиите за професионално образование и обучение

Със заповед на министъра на образованието и науката № РД-09-3574/21.12.2020 г. Списъкът на професиите за професионално образование и обучение, в частта относно професионално направление код 863 „Военно дело и отбрана“ се изменя и допълва както следва:
1. В професия с код 863010 „Сержант (старшина за военноморските сили) – командир“ се включват следните нови специалности:
Код 8630102 „Командване на мотопехотни и разузнавателни формирования“ – четвърта степен на професионална квалификация
Код 8630103 „Командване на артилерийски формирования“ – четвърта степен на професионална квалификация
Код 8630104 „Командване на инженерни формирования“ – четвърта степен на професионална квалификация
Код 8630105 „Командване на формирование за ядрена, химическа и бактериологическа защита“ – четвърта степен на професионална квалификация
Код 8630106 „Командване на формирования за комуникационно-информационна поддръжка“ – четвърта степен на професионална квалификация
Код 8630107 „Командване на зенитно-ракетни формирования“ – четвърта степен на професионална квалификация
Код 8630108 „Радиотехнически средства и комуникационно-информационни системи за ВМС“ – четвърта степен на професионална квалификация
Код 8630109 „Морски оръжия“ – четвърта степен на професионална квалификация
Код 8630110 „Корабни енергетични уредби за ВМС“ – четвърта степен на професионална квалификация
Код 8630111 „Морско корабоводене за ВМС“ – четвърта степен на професионална квалификация.
2. В професия с код 863020 „Сержант (старшина за военноморските сили) – логистик“:
А. Наименованието на специалност код 8630201 „Логистика“ се изменя на „Обща логистика“.
Б. Включват се нови специалности:
Код 8630202 „Експлоатация и ремонт на автомобилна и бронетанкова техника“
Код 8630203 „Експлоатация и ремонт на инженерна, химическа и специална техника“
Код 8630204 „Експлоатация и ремонт на радиотехническа, информационна и компютърна техника“
Код 8630205 „Експлоатация и ремонт на артилерийска и оптическа техника, работа с бойни припаси“
Код 8630206 „Експлоатация и ремонт на зенитно въоръжение и радиолокационни станции“
Код 8630207 „Експлоатация и ремонт на авиационна и навигационна техника“.
3. Включва се нова професия код 863080 „Сержант (старшина за ВМС) – киберсигурност и кибероперации“, със специалност код 8630801 „Киберсигурност и кибероперации“ – четвърта степен на професионална квалификация.
4. Заличава се професията код 863030 „Сержант (старшина за военноморските сили) – техник“ и специалностите от нея.
Екипът на НАПОО съвместно с широк кръг експерти от съответната професионална област стартира разработването/актуализирането на Държавните образователни стандарти (ДОС) за придобиване на квалификация по изброените професии.