Ключови компетентности в началното професионално образование и обучение: дигитални компетентности, многоезикова компетентност и езикова грамотност

Публикувано е проучване на CEDEFOP (Септември, 2020 г.) за ключовите компетентности в началното професионално образование и обучение (https://www.cedefop.europa.eu/files/5578_en.pdf).
Проучването прави преглед на ключовите компетентности, които трябва да притежават хората – от младите до възрастните – за да се развиват, да се социализират и да се справят по-лесно с промените, включително на трудовия пазар.
За придобиване на ключовите компетентности в различните държави съществуват различни обучителни пътеки. Все още няма достатъчно информация на европейско ниво относно това как точно са интегрирани ключовите компетентности в системата на началното професионално образование и обучение в различни държави.
Проучването е насочено към усвояването в началното професионално средно образование на следните три ключови компетентности: дигитални, многоезикова компетентност и езикова грамотност.
Сравнителният анализ обхваща всички европейски държави, плюс Исландия, Норвегия и Великобритания и е проведено на три нива: политики, квалификационни модели и учебни програми.
В проучването са дадени примери и за добри практики при овладяването на тези три ключови компетентности. За България има включени три примера:
– Политика за дигиталните компетентности отразена в „Стратегията за ефективно прилагане на ИКТ в образованието и науката 2014 – 2020 г.“ .
Многоезикова компетентност – обучение по част от предметите по професионална подготовка на английски език.
Политиката за включване на многоезиковата компетентност в началното професионално образование и обучение е отразена в „Стратегията за учене през целия живот в България“ – 2014-2020 г.
Част от направените изводи са:
– Налични са политики на национално ниво насочени към усвояване на дигитални компетентности;
– Обучението по езикова грамотност/многоезикови компетентности се осъществява предимно в отделни самостоятелни предмети;
– Обучението за дигиталните компетентности е интегрирано в обучението по различни предмети от професионалната подготовка;
– В много държави се дискутира дали ключовите компетентности е редно да се усвояват независимо от професионалната подготовка или свързано с професията;
– Предизвикателствата свързани с политиките за ключови компетентности не са само в ПОО, но са общи за всички в образователната система.