Koмуникация с администрациите по електронен път

Системата за е-Връчване поддържа възможност за получаване на известия по електронна поща и чрез SMS за изпратени и връчени документи.
За да ползвате системата за е-Връчване е необходимо да се регистрирате първо като физическо лице. Достъпът до системата се осъществява на адрес https://edelivery.egov.bg след еднократна регистрация чрез квалифициран електронен подпис или ПИК на Националния осигурителен институт (НОИ).
Услугата е безплатна, а в системата могат да се регистрират както физически, така и юридически лица.
Повече информация за Системата за сигурно електронно връчване може да намерите на Интернет страницата на Държавна агенция за електронно управление https://e-gov.bg/wps/portal/

НАПОО е регистрирана в Система за сигурно електронно връчване от ноември 2018 г.
Системата за сигурно електронно връчване (е-Връчване) замества класическия метод за доставка на документи при предоставяне на административни услуги от институциите. Услугата представлява електронен еквивалент на препоръчаната поща с обратна разписка и е предназначена за граждани и юридически лица, администрации, лица, осъществяващи публични функции, и организации, предоставящи обществени услуги.
Електронните документи, които подлежат на връчване, са документи, резултат от изпълнение на електронни административни услуги, актове, фишове, електронни фишове и наказателни постановления по смисъла на Закона за административните нарушения и наказания, както и други документи или актове, при които връчване или съобщаване се изисква със закон.