Конференция, организирана от Център за развитие на човешките ресурси

HRDC1

На 29.09.2022 г. в гр. Варна Центърът за развитие на човешките ресурси и националният експертен екип по професионално образование и обучение проведоха Национална конференция на тема „Въздействието на Програма „Еразъм +“ върху развитието на младежта, туризма и сектора на професионално образование и обучение в България“. Събитието беше открито с приветствие от зам.-министъра на младежта и спорта г-н Петър Бучков, който подчерта приноса на програма Еразъм + за развитието на младежкия сектор у нас.

По време на Националната конференция беше разгледана добавената стойност от реализираните проекти по Програма Еразъм + за различни организации, за усъвършенстването на личностните компетентности и за обществото като цяло. Участниците в събитието проследиха развитието на ПОО сектора в България, а програмата предложи и споделяне на добри практики от изпълнени проекти в сферата на туризма и инициативи за младите хора. В ползотворна дискусия се включиха представители на Икономически университет Варна, Международен институт по мениджмънт, Варна, професионална гимназия по селско стопанство „Иван Вл. Мичурин“, Долни чифлик, Сдружение „За теб“, Национален младежки форум, Варненска туристическа камара, центрове за професионално обучение и много др.