Конкурс за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ”

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и
Заповед № ЧР-03-1/06.04.2022 г. на Председателя на НАПОО, обявява конкурс за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” – 4 щатни бройки в дирекция
„Професионална квалификация и лицензиране”.

Заявление

Декларация

Обявление

Срок за подаване на документи – 20.04.2022 г.

Протокол №1 за допуснатите и недопуснатите кандидати за провеждане на конкурса за длъжността – дата на публикуване 27.04.2022 г.

Система за определяне на резултатите – дата на публикуване 10.05.2022 г.

Окончателни резултати от Класиране на кандидатите – Дата на публикуване 13.05.2022 г.