Конкурс за “Главен експерт” в дирекция “Професионална квалификация и лицензиране”

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № … г. на Председателя на НАПОО, ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” в дирекция „Професионална квалификация и лицензиране”.

Заявление

Декларация по чл.17,ал.3,т.1 НПКПМДСл

Обявление

Срок за подаване на документи -05.04.2021 г.

Протокол № 1– Дата на публикуване -12.04.2021 г.

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността „Главен експерт” в дирекция „Професионална квалификация и лицензиране” в НАПОО – Дата на публикуване 20.04.2021г.

Окончателни резултати от Класиране на кандидатите – Дата на публикуване 21.04.2021 г.


● Публикувано на 26.03.2021 ● Последна редакция 21.04.2021●