Конкурс за началник на отдел “Административно, правно и финансово обслужване”

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № ЧР-03-1/ 22.02.2019 г. на Председателя на НАПОО,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За длъжността началник отдел „Административно, правно и финансово обслужване“.

1. Кратко описание на длъжността:
Ръководи, включително планира, организира, контролира и координира, изпълнението на дейностите на отдел „Административно, правно и финансово обслужване“, регламентирани в чл. 18 от Правилника за дейността на НАПОО и по-конкретно:
• планиране, организиране и координиране на дейностите в отдела;
• непосредствено ръководство и контрол на работата на служителите в отдела;
• организиране поддържането на материалните и нематериални ресурси на НАПОО и стопанисването на държавната собственост, предоставена на агенцията;
• поддържане на вътрешноведомствените документи (правила, инструкции, процедури и др.) в съответствие с нормативната база;
• отчитане на изпълнението на дейностите в отдела пред ръководството на НАПОО;
• подготвяне на правни становища, свързани с дейността на НАПОО.

2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
– длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 6
– наименование на длъжностното ниво по КДА – ръководно ниво 6А
– образование: висше, минимална образователна степен за заемане на длъжността – магистър;
– минимален професионален опит за заемане на длъжността – 4 години, или
– минимален ранг за заемане на длъжността – III младши

3. Допълнителни изисквания:
• област на висшето образование – Социални, стопански и правни науки, професионално направление „Право“ с придобита правоспособност;
• владеене на английски език – писмено и говоримо (минимум ниво В2 от Европейската езикова рамка), предвид спецификата на работа;
• познаване на нормативните и поднормативните актове, свързани с изпълняваната работа;
• умения за работа с компютър – MS Office – Word, Еxcel, PowerPoint, Internet, работа с електронна поща и интранет, Web-базирани информационни системи.

4. Начин за провеждане на конкурса:
• практически изпит за установяване на следните компетентности, необходими за изпълнение на задълженията, съобразно длъжностната характеристика:
– умения за работа с: MS Office – Word, Еxcel;
– професионална компетентност: професионални знания и умения, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността, стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал. Познаване и ползване на нормативната база, свързана със системата на ПОО – Закон за професионалното образование и обучение, Закон за предучилищно и училищно образование, Правилник за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение, Познаване и ползване на нормативната база, свързана с функционирането на администрацията и административното обслужване – Закон за администрацията, Закон за държавния служител, Закон за достъп до обществена информация, Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, Закон за счетоводството, Закон за публичните финанси, Закон за обществените поръчки, Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Кодекс на труда, Административнопроцесуален кодекс, Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация, Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители, Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация, Наредба за структурата и организацията на работната заплата, Наредба за работното време, почивките и отпуските.
– управленска компетентност – планиране, организиране, координиране и контрол на дейността на звеното за осигуряване изпълнението на индивидуалните и организационните цели;
– ориентация към резултати – постигане на високи резултати, в съответствие с поставените цели и изисквания;
– комуникативна компетентност: ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма, убедителност при водене на дискусии, вкл. и на английски език;
• интервю с кандидатите, успешно преминали практическия изпит

5. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:
• Заявление за участие в конкурса по образец – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС;
• Декларация от кандидата по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС, за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
• Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен на висше образование;
• Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка и др.
• Копие от сертификат или друг официален документ, удостоверяващ владеенето на чужд език;
• Други документи: за компютърни умения, допълнителна квалификация и други по преценка на кандидата.
6. Място и срок за подаване на документите:
Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10 дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, в сградата на Националната агенция за професионално образование и обучение (гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 125, бл. 5, ет. 5, ст. 500 – деловодство, всеки работен ден от 10:00 до 12:30 и от 14:00 до 16:30 часа.
Ако срокът изтича в неприсъствен ден, този ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден.

7. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на Агенцията: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, блок 5, ет. 5, десния коридор и на Интернет сайта на НАПОО: www.navet.government.bg, в меню „Конкурси”.

8. Размер на основната заплата, определена за длъжността – 1300 лв. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.
Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.
Образци на заявление по чл. 17, ал. 1 за участие в конкурс и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от меню „Конкурси” на Интернет сайта на НАПОО: www.navet.government.bg.

ИНЖ. ЕМИЛЯНА ДИМИТРОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАПОО

Заявление

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС


СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за провеждане на конкурса за длъжността началник-отдел „Административно, правно и финансово обслужване“ в Национална агенция за професионално образование и обучение


● Публикувано на 25.02.2019 ● Последна редакция 14.03.2019●