Министерски съвет прие Наредба за условията и реда за издаване на Европейска професионална карта

Министерски съвет прие Наредба за условията и реда за издаване на Европейска професионална карта. Наредбата регламентира реда и условията за издаване на Европейска професионална карта по електронен път, с което се цели да се преодолеят съществуващите административни затруднения при процедурите за признаване на професионални квалификации, както и да се намалят разходите и времето, необходимо за обработка на заявленията. В Наредбата се определят правилата за подаване на заявления, необходимите документи за издаването на професионалните карти, за получаването им от компетентните органи чрез Информационната система за вътрешния пазар и таксите, които се заплащат за обработване на заявленията.

Европейската професионална карта е електронно удостоверение за доказване на призната професионална квалификация, което дава гаранции, че специалистът отговаря на всички необходими условия да предоставя услуги в приемащата държава членка. Издава се за безпрепятственото упражняване на професията на временен или случаен принцип, както и за установяване в държава членка. Тя е електронна алтернатива на съществуващите процедури по удостоверяване и признаване на професионални права в страните от ЕС.

В момента пет професии отговарят на условията за издаване на Европейска професионална карта: медицински сестри с общ профил, фармацевти (с базово образование), физиотерапевти, планински водачи и агенти по недвижими имоти. Предстои поетапното включване и на други професии, като приоритетно ще се обсъжда включването на най-мобилните професии в рамките на държавите членки на ЕС.

В България ангажиментът по издаването на ЕПК имат следите органи:
• за регулираните професии – съответният компетентен орган за професията;
• за нерегулираните професии – Националният център за информация и документация (НАЦИД).

За две от посочените професии – планински водач и агент по недвижими имоти, които не са регулирани у нас, компетентен орган за издаване на Европейска професионална карта е Националният център за информация и документация. За останалите три регулирани медицински професии компетентен орган е министърът на здравеопазването.

Към момента основната входна точка за подаване на заявление за Европейска професионална карта от всеки желаещ гражданин и проверка на автентичността на вече издадена такава от работодатели е интернет порталът „Вашата Европа”. Освен подробно описание на Европейската професионална карта, порталът предоставя на разположение симулатор, линк за граждани, които искат да подадат заявление, както и линк за работодатели, желаещи да проверят автентичността на вече издадена карта.

За всички останали притежатели на професионални квалификации извън петте професии по ЕПК удостоверяването на професионалните права се извършва по досегашния ред: за регулираните у нас професии – съответният компетентен орган за професията; за нерегулираните професии – НАЦИД. Повече информация за административната услуга на НАЦИД може да се намери на следните адреси:

http://nacid.bg/sites/qual/index.php?id=43

https://portal.nacid.bg/services

 

Източник: 

Национален център за информация и документация (НАЦИД)

http://nacid.bg/bg/news/228


● Публикувано на 20.02.2017 ● Последна редакция 27.02.2017●