На 21 септември 2018 г. в Държавен вестник са обнародвани още две Наредби на министъра на образованието и науката за Държавните образователни стандарти

На 21 септември 2018 г. в Държавен вестник са обнародвани следните две Наредби на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професиите:
„Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност“ с включена специалност „Спортно-туристическа дейност“ – трета степен на професионална квалификация, Наредба № 13 от 27 август 2018 г. за придобиване на квалификация по професията „Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност“, http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=FACFC148AD624E8356DDBE2D1DB71FE6?idMat=129955
„Инструктор по спортно-туристическа дейност“ с включена специалност „Спортно-туристическа дейност“ – четвърта степен на професионална квалификация , Наредба № 12 от 27 август 2018 г. за придобиване на квалификация по професията „Инструктор по спортно-туристическа дейност“, http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=FACFC148AD624E8356DDBE2D1DB71FE6?idMat=129971
Публикуваните Държавни образователни стандарти са разработени от НАПОО с участието на широк кръг специалисти от съответните професионални области и включват изискванията към кандидатите за обучение, описанието на професията, единиците резултати от ученето, изискванията към материалната база и изискванията към обучаващите. Описани са ясно и точно единиците по общата, отрасловата и специфичната професионална подготовка с необходимите резултати от ученето – знания, умения и професионални компетентности, които гарантират на обучаваните възможността за упражняване на професията след завършване на обучението и успешно положени изпити за придобиване на професионална квалификация.
ЦПО, които имат в лицензията си професии с утвърдени нови ДОС за придобиване на квалификация по професии следва да прегледат и при необходимост да актуализират учебните си планове и учебните програми.


● Публикувано на 25.09.2018 ● Последна редакция 25.09.2018●