На вниманието на директорите на лицензираните държавни и общински центрове за професионално обучение!

Съгласно чл. 40а от Закона за професионалното образование и обучение свидетелствата за професионална квалификация и свидетелствата за валидиране на професионална квалификация, както и техните дубликати, следва да се подпечатват с печат с изображение на държавния герб.

Моля, да бъдат предприети необходимите действия за изработване на печата чрез отговорните лица в държавните/общинските институции, към които ЦПО са създадени – за подробности вижте Указ за печатите – глава трета, ДВ. бр. 97 от 2002 г.

Изработването на печата/печатите става в Монетния двор (София 1528, Гара Искър, ул. 5006 № 6, изпълнителен директор Цветан Буюклийски) с предварителна заявка, в която трябва да бъдат посочени и трите имена и ЕГН на лицето, което има право да получи готовия печат (или трите имена на упълномощеното лице с нотариално заверено пълномощно). Сканирано копие от заявката следва да бъде изпратено и на имейла на НАПОО. Агенцията вече е изпратила в Монетния двор списък с ЦПО, които имат право да заявят печат.

Важно! Поради ограничения размер на печата с държавен герб (диаметър 40 мм и четивност на текста до 70 символа) задължителните атрибути в печата са гербът, наименованието на центъра (по лицензия) и населеното място, в което се намира.

Цената на печата е 45 лв. с ДДС и сумата се превежда по банкова сметка на Монетния двор от съответната институция.


● Публикувано на 31.08.2016 ● Последна редакция 31.08.2016●