Наредба за документите за професионално обучение

В бр. 57 на ДВ е обнародвана Наредба № 2 от 22  юни 2018 г.  за документите за професионално обучение на лица,  навършили 16  години, издадена от министъра на  образованието  и науката.  Наредбата е в сила от 10.07.2018 г. и се издава на основание чл. 17 в, ал. 2 от ЗПОО. Наредбата  касае дейността на лицензираните ЦПО и в тази връзка, Ви уведомяваме, че е необходимо центровете да предприемат действия за привеждане на дейността си в съответствие с изискванията на публикувания нормативен документ.

Приложение: Наредба № 2 от 22 юни 2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години


● Публикувано на 23.07.2018 ● Последна редакция 25.07.2018●