На вниманието на директорите на ЦПО

Уведомяваме Ви за изменения и допълнения в Наредба № 2 от 2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години, издадена от министъра на образованието и науката, Обн. ДВ, бр.77 от 01.10. 2019 г.

Съществени промени в наредбата, които имат отношение към дейността на центровете за професионално обучение се отнасят до:

  1. Документите, които се попълват в електронен вид;
  2. Условията за реда и отчитането на документите с фабрична номерация, регламентирани в чл. 26, ал. 5, т. 1 и т. 2;
  3. В приложение № 1 към чл. 5, ал.3 се въвеждат Протокол за допускане до изпит за придобиване на професионална квалификация и Протокол за оценките от изпит за придобиване на професионална квалификация;
  4. Срок за въвеждане в ИС на НАПОО от Центровете за професионално обучение на информация, свързана със започването на процедура за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, регламентиран в „Забележка“ към таблицата в приложение № 3 към чл. 23, ал. 4;
  5. Създадено Приложение № 6 към чл. 20, ал. 2 – Заявление за издаване на оригинал/ дубликат на документи, за които е необходимо заявяване: Удостоверение за професионално обучение и Свидетелство за професионална квалификация, диплома.

Моля, при организиране на дейността на ЦПО да се съобразите с влезлите в сила изм. и доп. в Наредбата.

Наредбата е достъпна на интернет страницата на НАПОО на следния линк – https://www.navet.government.bg/bg/media/Naredba2_102019.pdf

 

Екип на НАПОО

 


● Публикувано на 04.10.2019 ● Последна редакция 04.10.2019●