На вниманието на директорите на ЦПО и ЦИПО

На 22.03.2020 г. в бр. 26 на ДВ са публикувани изменения и допълнения в Наредба № 2 от 22.06.2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години и Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, издадени от министъра на образованието и науката.
Промяната в Наредба № 2 от 22.06.2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години касае чл. 23, ал. 2 и 3и се отнася до дейността на РУО при организиране на държавен изпит за придобиване степен на професионална квалификация. Разпоредбата е в сила от учебната 2020/2021 година.
Водените до влизане в сила на Наредба № 2 документи,се съхраняват по реда на държавното образователно изискване по чл.16, т.10 от отменения Закон за народната просвета.
Промяната в Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, която се отнася до дейността на лицензираните ЦПО, е регламентирана в чл. 44, ал. 4 на наредбата и е свързана с издаване на дубликат на документ, за който няма специален образец. В тези случаи дубликатът се издава върху бланка на оригиналния документ, като в горния десен ъгъл на първа страница се отпечатва с главни букви “ДУБЛИКАТ”. Дубликатът се издава след подаване на заявление по чл. 50а в срока, посочен за издаване на съответния оригинален документ в приложение № 4 на наредбата.
Моля всички директори на ЦПО и ЦИПО, преподаватели и други заинтересовани страни да се запознаят с публикуваните ДВ наредби.
Наредбите може да намерите на сайта на Националната агенция за професионално образование и обучение на следния линк:
https://www.navet.government.bg/bg/dokumenti/normativni-dokumenti/naredbi/