На вниманието на директорите на ЦПО и ЦИПО,

НАПОО подготви Анализ на резултатите от последващия контрол, осъществен от Агенцията за първото полугодие на 2019 г. на основание чл. 49в от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО).
Моля всички директори, преподаватели и др. заинтересовани страни да се запознаят с констатациите от проверките, извършени в центровете, с дадените от експертите препоръки и да предприемат необходимите мерки за привеждането на дейността на ЦПО/ЦИПО в съответствие с всички законови и подзаконови нормативни разпоредби, касаещи функционирането им. Всеки директор и методичен съвет на ЦПО да направи преглед на учебните планове и програми, включени в лицензиите и да ги приведе в съответствие със ЗПОО и с Рамковите програми.

Приложение:

Анализ на НАПОО на извършения последващ контрол на лицензирани центрове за професионално обучение и центрове за професионална информация и професионално ориентиране в периода януари 2019 г. – юни 2019 г.


● Публикувано на 28.06.2019 ● Последна редакция 28.06.2019●