На вниманието на лицензираните ЦПО,

Резултати от анкета сред Центровете за професионално обучение
През м. юни 2019г. Националната агенция за професионално образование и обучение публикува на интернет страницата си анкета за проучване мнението на представителите на Центровете за професионално обучение (ЦПО).
Анализът на резултатите от анкетирането показва следните основни изводи:
– Държавните образователни стандарти (ДОС) за придобивани на квалификация по професия са лесно достъпни и се използват за актуализирането на учебната документация, при процедури за валидиране и за допълнителна информация относно професиите и специалностите.
– Прегледът и използването на ДОС изискват отделяне на достатъчно време за детайлно запознаване с информацията в документа
– По-голямата част от анкетираните са на мнение, че би било полезно обвързване на ДОС с линк към Списъка на професиите за професионално образование и обучение и препратка към обучителни институции, които предлагат курсове за съответната професия.
– Преобладаващата част от ЦПО не са провеждали процедури по валидиране, а тези, които са организирали такива, срещат различни затруднения относно администрирането на процеса, както и липсата на достатъчно методически материали.
– Почти 70 % от участвалите в анкетирането препоръчват да се подобри функционалността на Информационната система на НАПОО.
Благодарим за активността при включването в анкетирането. Вашето мнение и препоръки са важни за усъвършенстването на дейностите по осигуряване на качествено професионално обучение.

Приложение: Резултати от анкетното проучване


● Публикувано на 28.06.2019 ● Последна редакция 28.06.2019●