На вниманието на ръководителите на Центрове за професионално обучение

Подаването на заявки за задължителна учебна документация от лицензираните центрове за професионално обучение се извършва през Информационната система на Националната агенция за професионално образование до 31.01.2016 г.
Обобщаването на тиража на постъпилите от ЦПО заявки за задължителната учебна документация се извършва от НАПОО и предава в Печатница „Образование и наука“ в края на месец януари за отпечатване на заявените количества.
Съгласно споразумение на НАПОО и печатница „Образование и наука“ обобщени заявки се изготвят в края на м. януари – основен тираж и в края на м. април – допълнителен тираж, при необходимост.

Указания за попълване на документи, издавани от ЦПО за удостоверяване на професионално обучение или придобиване на професионална квалификация

Попълнени образци на документи, издавани от ЦПО за удостоверяване на професионално обучение или придобиване на професионална квалификация: