НА ВНИМАНИЕТО НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ЦПО

На основание заповед № РД 08-35 от 19.05.2020 г. на Председателя на НАПОО, утвърдения годишен график за 2020 г. за провеждане на изпити на лицата в ЦПО се допълва с нова дата за провеждане на държавен изпит – 28.05.2020 г.
При провеждане на изпити по чл. 1, ал. 2 от Наредба 1 от 19.02.2020 г. на министъра на образованието и науката следва да се спазват всички противоепидемични мерки, въведени от Министъра на здравеопазването на основание чл. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, обявено с решение на народното събрание от 13.3.2020 г. за преодоляване на последиците от пандемия (загл. доп. ДВ бр. 44 от 2020 г, в сила от 14.05.2020 г.) и продължаващи по време на извънредната епидемична обстановка.

Заповед № РД 08-35 от 19.05.2020 г.