Национална агенция за професионално образование и обучение

на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЧР-03-12/19.04.2021 г. на Председателя на НАПОО, ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ”- 3 щатни бройки в дирекция „Професионална квалификация и лицензиране”.

Заявление

Декларация

Обявление

Срок за подаване на документи – 29.09.2021 г. вкл.


● Публикувано на 15.09.2021 ● Последна редакция 15.09.2021●