Национална агенция за професионално образование и обучение

на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЧР-03-12/19.04.2021 г. на Председателя на НАПОО, ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ”- 3 щатни бройки в дирекция „Професионална квалификация и лицензиране”.

Заявление

Декларация

Обявление

Срок за подаване на документи – 29.09.2021 г. вкл.

Протокол № 1 за допуснати и недопуснати кандидати за провеждането на конкурса за длъжността – дата на публикуване 6.10.2021 г.

Система за определяне на резултатите – Дата на публикуване 18.10.2021 г.

Окончателни резултати от Класиране на кандидатите – Дата на публикуване 20.10.2021 г.


● Публикувано на 15.09.2021 ● Последна редакция 09.11.2021●