Национална конференция „КАЧЕСТВО НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ – ТЪРСИ, СРАВНИ, ИЗБЕРИ“

На националната конференция „КАЧЕСТВО НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ – ТЪРСИ, СРАВНИ, ИЗБЕРИ“ на 26.09.2023 г. ще бъдат представени резултатите по проект „Качество и ефективност“ и ще бъдат връчени награди на лицензирани центрове, които при извършения последващ контрол от НАПОО през 2023 г. са показали добри резултати – както по отношение на предоставяните от тях услуги, така и при тяхното управление и администриране.

В проекта са планирани различни инициативи, продукти и събития, предназначени както за повишаване качеството на професионалното обучение и на професионалното ориентиране, така и за популяризиране на предоставяните от центровете за професионално обучение и центровете за информация и професионално ориентиране услуги и добри практики. Целта е гражданите и работодателите информирано и мотивирано да участват по-активно в дейностите за професионално обучение и професионално ориентиране, а центровете да заимстват вече изградените добри практики и да повишат качеството на своята дейност.

Националната конференция се провежда по проект „Качество и ефективност“, договор BG05M9OP001-3.020-0001-C01/08.01.2020г., финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. НАПОО изпълнява проекта в партньорство с Министерство на труда и социалната политика и Агенция по заетостта.

Събитието можете да гледате от 15:00 до 17:00 часа онлайн тук : https://www.facebook.com/NAVETBulgaria