НАПОО – домакин на кръгла маса на тема „СППОО – мост между професионалното образование и обучение и пазара на труда“

На 22.10.2019 г. в НАПОО се проведе кръгла маса на тема „СППОО – мост между професионалното образование и обучение и пазара на труда“.
На събитието взеха участие представители на академичната общност, министерства и социални партньори.
По време на Кръглата маса бяха дискутирани следните теми:
• Роля на Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО) – структурни елементи, брой професии и специалности и др.
• SWOT анализ за СППОО, изготвен по Проект „Техническа помощ за осъществяване на българската НКР в ПОО”, изпълняван от МОН, финансиран от Службата за подкрепа на структурните реформи (SRSS) на Европейската комисия
• Опитът на три европейски държави (Финландия, Полша и Португалия) в поддържането на класификации на професиите в професионалното образование и обучение
• Информация за бъдещи структурни промени на пазара на труда
• Възможни варианта за оптимизиране на СППОО
Дискусията беше интересна, бяха изказани конструктивни идеи за усъвършенстване на СППОО, които ще бъдат представени пред Консултативния съвет за професионално образование и обучение към министъра на образованието и науката.

Презентация