НАПОО организира фокус група за обсъждане на връзката между ДОС и НИП

На 4 април 2024 г. в НАПОО се проведе фокус група на тема „Мисли бързо, говори експертно: Как оценяваме връзката между Държавен образователен стандарт и Национална изпитна програма – оценка на текущото състояние и търсене на идеи за промяна“ в рамките на проект BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“. Участваха ръководители на професионални гимназии, директори на ЦПО, представители на социалните партньори.

Целта на фокус групата беше да се потърси нова гледна точка по повод създаването на ясна връзка между Държавните образователни стандарти (ДОС) за придобиване на квалификация по професии и Националните изпитни програми (НИП).

По време на фокус групата бяха обсъдени ключови въпроси, свързани с актуализацията на ДОС в синхрон с реалните изисквания на трудовия пазар, включително чрез анализ на обяви за работа, ангажиране на агенции за подбор на човешки ресурси, ангажиране на практици и ръководители на по-високо управленско ниво, които да потвърждават достоверността на разписваните трудови дейности от авторските екипи за разработване на ДОС.

Изключително интересен дебат предизвика новият структурен елемент на ДОС „съвкупност от единици резултати от ученето, които формират придобиването на квалификация по част от професия“, въведен със Закона за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение (ЗИД на ЗПОО). В ЗИД на ЗПОО се разяснява, че професионалното обучение по част от професия включва постигането на не по-малко от три единици резултати от учене, определени в ДОС за придобиване на квалификация по професията, като поне една единица резултати от учене е от специфичната професионална подготовка. В дискусията възникнаха  поредица от въпроси: необходимо ли е да се формулират принципи и правила, за да се идентифицира кои 3 ЕРУ формират части от професия; тези принципи следва ли да се различават според спецификата на даден сектор (услуги, производство, изкуства, софтуерни професии и т.н.); колко части (групи от по 3 ЕРУ) на професията да се идентифицират; как да се гарантира тяхната актуалност във времето; как да се обвърже обучението по част от професия с потребностите на бизнеса.

Друг важен аспект беше дискусията свързана с формулирането на критерии за оценяване, които са структурен елемент  в ДОС и в НИП: може ли критериите за оценяване да бъдат еднакви (и разработени в  ДОС да се трансферират в НИП); какви методи за оценяване на частта по теория да се прилагат (тест, изпитна задача, казус, разработване на изпитна тема, проект); следва ли методите да зависят и да са различни  според степента на професионална квалификация (СПК); какъв да бъде броят на изпитните теми; броят на изпитните теми да се различава ли според СПК на професията, какъв да бъде техният обхват,  и т.н.

Дискусията беше изключително интересна и оживена, и ще продължи в различни формати в търсене на работещи решения за системата на ПОО в България.

pic