НАПОО организира национална конференция

На 18 юни 2019 г. в град София, Хотел Форум, бул. “Цар Борис III” 41 НАПОО организира Национална конференция „Европейските измерения в професионалното образование и обучение“ като част от дейностите на европейската мрежа за професионално образование и обучение ReferNet .
Традиционно на конференцията ще бъде представена ролята и дейността на Европейския център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) и на Европейската мрежа за обмен на опит в професионалното образование и обучение (ReferNet), както и ще се демонстрира възможността да се ползва информация (доклади, анализи, диаграми, добри практики), публикувана на интернет страниците на CEDEFOP и ReferNet.
Конференцията се провежда 10 години след 18 юни 2009 г. – денят, в който е приета от Европейския парламент и Съвета на Европа препоръката за създаване на Европейска система за кредити в професионалното образование и обучение (ECVET). Разработването на „единици резултати от учене“ в държавните образователни стандарти по професии, въвеждането на процедура по валидиране, са част от промените, реализирани в системата на ПОО в България до голяма степен като резултат от препоръката.
Както всяка година, ще бъде представена информация за дейността през 2018 г. на центровете за професионално обучение и центровете за информация и професионално ориентиране. Най-много свидетелства за професионална квалификация са издадени през 2018 г. на обучавани по професиите техник (1474) и монтьор (1601) на транспортна техника. Ще бъде представена информация за други професии, към които има интерес, източниците на финансиране и др.
Гост лектори на конференцията са г-жа Гергана Раковска и г-н Росен Петков, които ще представят уеб-базирани продукти, разработени за целите на кариерното ориентиране в дигиталната ера. Предвидена е демонстрация на Future Time Traveller платформа за виртуална реалност, в която с иновативен подход, основан на игри се осъществява кариерно ориентиране на младежи за професиите на бъдещето.
Моля, да заявите участие като изпратите попълнената регистрационна форма на адрес e.nikova@navet.government.bg, тъй като местата са ограничени.
Регистрационна форма
Програма


● Публикувано на 14.06.2019 ● Последна редакция 14.06.2019●