Напредък в прилагането на Националните квалификационни рамки в страните от Европейския съюз

В своя публикация от края на м. септември 2020 г. Европейският център за развитие на професионалното образование (CEDEFOP) прави преглед на новите моменти в приложението на Националните квалификационни рамки в Европа.

33 държави са изпълнили задачата да осигурят видимост на нивата по ЕКР/НКР в издаваните документи за квалификация. Отбелязва се увеличение и в броя страни, които отварят своите национални рамки за включване на т.нар. нерегулирани пазарни квалификации.

През настоящата година Европейската комисия покани страните членки да обвържат техните национални бази данни, съдържащи информация за квалификациите, с новия Europass портал. Целта е да се помогне на работодателите, изследователите и отделните обучаеми лица при сравняването на квалификациите в различните европейски страни.

Националните квалификационни рамки с нивата, базирани на резултати от ученето, помогнаха да се открои разнообразието и нарастващото значение на професионалното образование и обучение.

Пълния текст на публикацията може да откриете тук: https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9150