Наредба № 2 от 8 септември 2015 г. за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение (отменена)