Нова правна основа на Европейската референтна рамка за осигуряване на качеството (EQAVET)

На 24 ноември 2020 г. Съветът на Европа прие Препоръка относно професионалното образование и обучение (ПОО) за устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и устойчивост. Тази препоръка включва текстове, свързани с Европейската референтна рамка за осигуряване на качеството (EQAVET) и определя задачите на националните референтни точки за EQAVET. Това реално поставя нова правна основа на рамката EQAVET и в момента Комисията стартира нова процедура за официално номиниране на националните референтни точки на EQAVET, както и на представителите на държавите в мрежата EQAVET.

Всяка държава е поканена да посочи организацията, която ще действа като национална референтна точка на EQAVET. В случай че компетенциите, свързани с осигуряването на качеството в ПОО, се предадат на регионалните власти и не съществува подходяща организация на национално ниво, могат да бъдат номинирани повече от една референтни точки.

Националната референтна точка за осигуряване на качество за професионалното образование и обучение трябва да обединява всички съответни заинтересовани страни на национално и регионално ниво, за да извърши следното:

– да предприема конкретни инициативи за прилагане и по-нататъшно развитие на рамката EQAVET;

– да информира и мобилизира широк кръг от заинтересовани страни, включително центрове за високи постижения, за да допринесат за прилагането на рамката EQAVET;

– да подкрепя самооценката като допълващо и ефективно средство за осигуряване на качеството, което позволява измерване на успеха и идентифициране на области за подобрение, включително по отношение на дигиталната готовност на системите и институциите за ПОО;

– да участва активно в Европейската мрежа за осигуряване на качеството в професионалното образование и обучение;

– да предоставя актуализирано описание на националните договорености за осигуряване на качеството въз основа на рамката EQAVET;

– да участва в партньорски срещи на ниво Европейски съюз, за проследяване на напредъка при осигуряване на качеството, за да подобри прозрачността и последователността на договореностите за осигуряване на качеството и да засили доверието между държавите-членки.