Нова професия “Приложен програмист” в Списъка на професиите

Със Заповед № РД 09-1948/12.12.2016 г. на министъра на образованието и науката, г-жа Меглена Кунева, към Списъка на професиите за професионално образование и обучение беше добавена нова професия.

Към професионално направление 481 “Компютърни науки” се включва следната професия:

  • 481030 “Приложен програмист” със специалност 4810301 “Приложно програмиране” – трета степен на професионална квалификация.

Въвеждането на професията и осигуряването на качествено образование и обучение по нея в тясно сътрудничество между бизнеса и образователните институции е основен начин за преодоляване на дефицита на кадри в областта и за успешното развитие на софтуерната индустрия. Съвместно с Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), НАПОО разработи проект на Държавен образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията, който предстои да бъде утвърден. Документът можете да видите тук:

Проект на ДОС за придобиване на квалификацията “Приложен програмист”


● Публикувано на 13.12.2016 ● Последна редакция 14.12.2016●