Нови специалности в Списъка на професиите

Със Заповед № РД 09-1035/29.07.2016 г. на министъра на образованието и науката, г-жа Меглена Кунева, към Списъка на професиите за професионално образование и обучение бяха добавени три нови специалности.

 

Към професия 341020 “Продавач-консултант” се включват следните специалности:

  • 3410202 “Търговия с технически помощни средства” – трета степен на професионална квалификация
  • 3410203 “Търговия с хранителни добавки” – трета степен на професионална квалификация

Потребността от специалностите е продиктувана от необходимостта с тази трудова дейност да се занимават професионално квалифицирани кадри, профилирани в търговията с технически помощни средства за хора с увреждания и в търговията с хранителни добавки. Един от факторите за да се подобри качеството на предлаганите в тази сфера търговски услуги, е възможността трудово наетите лица да притежават специфични знания, умения и компетентности, които да гарантират професионалния подход към клиентите. Професионалният профил на продавач-консултантите на технически помощни средства и на продвач-консултантите на хранителни добавки е разработен по международния проект H-CARE: „Европейски алианс на секторните умения в областта на обучението и стаж за продавач-консултанти в Здравеопазването и здравословното хранене“ № 540170-LLP-1-2013-1-TR-LEONARDO-LMP (програма  „Леонардо да Винчи“, дейност „Развитие на иновации“,  Програма за учене през целия живот).

 

Към професия 762010 “Посредник на трудовата борса” се включва следната специалност:

  • 7620102 “Консултант по подкрепена заетост” – трета степен на професионална квалификация

Съгласно Закона за насърчаване на заетостта “подкрепена заетост” е оказване на съдействие на безработни лица с трайни увреждания и на безработни от други групи в неравностойно положение на пазара на труда, съобразно специфичните им потребности за работа на несубсидирани работни места”. Включването на специалността в СППОО ще даде възможност в България да се предлагат и провеждат обучения по нея, а на заинтересованите граждани – да се включат в тях и да придобият необходимите специфични компетентности за нейното практикуване. За целите на разработване на Дъражвния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията ще бъдат използвани резултатите от проекта 2014-1-BG01-KA202-001529 “COACH@WORK: Обучителна програма за консултанти по подкрепена заетост”, финансиран по програма “Еразъм+” на Европейската комисия.


● Публикувано на 02.08.2016 ● Последна редакция 23.03.2017●