Облекчаване на административни услуги, предоставяни от НАПОО

В изпълнение на Решение на Министерския съвет от 23 юни 2017 г. за предприемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса НАПОО намалява  броя на  изискваните в рамките на процедурата по лицензиране и изменение на лицензията документи.

Ще се осъществяват по служебен път проверки на:

– актуалното състояние на юридическото лице с нестопанска цел в частна полза;

– обстоятелства по ЕИК за регистрираните в Търговския регистър и по БУЛСТАТ за юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър при Министерството на правосъдието.

На предстоящото на 12.07.2017 г.  заседание на УС на НАПОО ще бъдат утвърдени изменения на формуляра за лицензиране за отразяване на направените предложения.

НАПОО има готовност да извършва по служебен път проверка и на обстоятелствата, свързани със съдимост на лицето, което ще представлява и управлява центъра, когато Министерство на правосъдието създаде предпоставки за извършване на тази проверка.

Планира се преустановяване на практиката за представяне на цялата документация, необходима за процедурата по лицензиране на хартиен носител. За стартиране на процедурата по лицензиране ще бъде необходимо да се внесе в деловодството на НАПОО на хартиен носител само заявлението, като цялата останала документация ще се представя чрез Информационната система на НАПОО.

Предстои допълване на функционалността на Информационната система на НАПОО с възможност за електронна идентификация на ползвателите.


● Публикувано на 04.07.2017 ● Последна редакция 04.07.2017●