Обнародван е Държавният образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Системен програмист“

В Държавен вестник с Наредба № 19 от 09 октомври 2018 г. е обнародван Държавният образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Системен програмист“ с включена към нея специалност „Системно програмиране“ – трета степен на професионална квалификация.

Публикуваният Държавен образователен стандарт е разработен от НАПОО с участието на широк кръг специалисти с оглед на последните тенденции в дадената професионална област и включва: изискванията към кандидатите за обучение, описанието на професията, единиците резултати от учене (ЕРУ) с необходимите резултати от ученето – знания, умения и компетентности, изискванията към материалната база и изискванията към обучаващите.

С подробното съдържание на образователния стандарт можете да се запознаете на следния линк:

Наредба № 19 от 9 октомври 2018 г. за придобиване на квалификация по професията „Системен програмист“

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=9886A742EE5F33620C1BC610893FAA2F?idMat=130740