В Държавен вестник е обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение

В брой № 27 на Държавен вестник от 29.03.2024 г. е обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение (ЗИД на ЗПОО).

Една от най-съществените промени в него е свързана с отпадането на специалностите от Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО) и въвеждането на широкопрофилни професии чрез окрупняване на квалификациите. В срок до три месеца от влизането в сила на ЗИД на ЗПОО министърът на образованието и науката ще утвърди нов СППОО, в който голяма част от професиите ще носят и нови, осъвременени наименования.

Дефинира се нормативно понятието част от професията, като за придобиването на съответния държавно признат документ за него (удостоверение за професионално обучение), обучението следва да съдържа минимум три единици резултати от ученето, разписани в Държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията, като поне една от тях трябва да е от специфичната професионална подготовка.

Въвежда се изискването в ДОС да се съдържа описание какви части от професията могат да бъдат дефинирани, т.е. каква комбинация от единици резултати от ученето (ЕРУ) води до придобиването на част от професия.

Обучението за достигане на отделни единици резултати от ученето се разписва в системата на професионално обучение за лица, навършили 16 години, като възможност за гъвкаво и поетапно придобиване на знания, умения и компетентности, съответстващи на ЕРУ в държавните образователни стандарти.

В образователните стандарти се въвеждат общи професионални компетентности, свързани с опазването на околната среда и специфични професионални компетентности в областта на използването на информационните технологии.

Досегашният раздел „Кредити в професионалното образование и в професионалното обучение“  се заменя от „Натрупване и трансфер на единици резултати от ученето“, с цел повишаване на възможностите за мобилност и заетост на лицата, придобили професионална квалификация.

Актуализацията на списъците със защитените от държавата професии и на професиите с очакван недостиг на специалисти на пазара на труда ще се извършва вече на всеки две години, с оглед неотчитането на значима динамика на годишна основа.

В ЗИД на ЗПОО се въвеждат някои промени и в областта на дуалното обучение, свързани с облекчаване на изискванията към наставниците.

Дава се по-ясна дефиниция на осигуряването на качеството на ПОО, което включва всички етапи в контекста на Европейската рамка за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение – планиране, изпълнение на дейностите, самооценка и анализ на постигнатите резултати.

Със ЗИД на ЗПОО се прави известна оптимизация на рамковите програми за придобиване на професионална квалификация.

Разширяват се възможностите за професионално обучение за навършилите 16 години лица чрез регламентиране на обучение от разстояние в електронна среда.

Прецизират се възможностите за валидиране на професионални знания, умения и компетентности като се регламентира, че процесът включва най-малко една единица резултати от ученето.

Отпада ангажиментът на центровете за професионално обучение при лицензиране да внасят в НАПОО документи, намиращи се вече в друг административен регистър, чрез което се цели намаляване на административната тежест – вече няма да се представят копия от документите за завършено образование и професионална квалификация на преподавателския състав, когато информацията е налична в съответните регистри. По-благоприятните условия за осъществяване на дейността на ЦПО включват и отмяна на предвидената в чл. 49б, ал. 13, т. 2 хипотеза за заличаване на професия от издадена на ЦПО лицензия, по която не е извършвано обучение повече от 5 последователни години.

С промените в закона вече е изрично разписано осигуряването на достъп до средата за междурегистров обмен за НАПОО.

Предоставят се и нови правомощия на министъра на образованието и науката относно поддържането на публичния регистър на професионалните колежи, свързани със съхраняването на копия на издаваните документи, и като цяло с осъществяването на контрол върху дейността им.